• E-mail Adresimiz
  • info@famenerji.com
  • Destek Hattı
  • 4440599
  • Çalışma Saatlerimiz
  • Ptesi-Cuma: 08.30 - 18.00

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması


FAM ENERJI ELEKTRİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Fam Enerji Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. olarak, şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin güvenliğine ve kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına önem vermekteyiz.
 
Fam Enerji Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla tanzim edilmiştir.
 
1-) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz Fam Enerji Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. (“KVKK”) da tanımlandığı şekli ile “veri sorumlusu “ sıfatına haizdir.
 
2-) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil gerekli çalışmaların yürütülmesi, şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, şirketimizin kullanımda olan lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amaçlarıyla KVKK m.4’teki kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak kullanılmak,  kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle, KVKK ‘nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından; değişiklik olması halinde gerekli bildirimin yapılmasından sorumluluk size ait olacaktır.
 
3-) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olmak üzere; Fam Enerji ile şirket yetkililerine şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere, temsilcilerimize, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında, iş ortakları,  hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK ’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
 
4-) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak farklı kanallarla toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik ve güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
5-) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de düzenlenen hakları:

MADDE 11- “(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK ‘nun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde (KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”
KVKK’ nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebinizin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Şirketimize KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi; 

·        kimliğinizi tespit edici belgeler ile Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule Göztepe Bina No: 1. Kat:27 Kadıköy. 34732 İstanbul Türkiye adresine bizzat elden iletebilir,
·        veya aynı adrese noter kanalıyla Merdivenköy Mah. Bora Sok. Nidakule Göztepe Bina No: 1. Kat:27 Kadıköy. 34732 İstanbul Türkiye adresine gönderebilir,
·        veya info@famenerji.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
 
Şirketimiz iş bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Fam Enerji Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında oluşabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.